PRIVACYSTATEMENT
Dit Privacy Statement is van toepassing op Umbra Zorg BV, hierna aan te duiden als UmbraZorg.

Als je met UmbraZorg een overeenkomst sluit, uit interesse onze website bezoekt, je inschrijft voor de nieuwsbrief of reageert op onze social media uitingen, dan verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je. UmbraZorg gaat uiteraard uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. 

Dit privacystatement legt uit hoe UmbraZorg met jouw informatie omgaat, zoals bedoeld in de AVG.  

UmbraZorg kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van UmbraZorg gepubliceerd. Het is dan ook verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele veranderingen.

Welke gegevens worden door UmbraZorg verwerkt?

Bij het sluiten van een overeenkomst met UmbraZorg verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum. Daarnaast houden we bij welk type thuiszorg je hebt en welke extra’s je eventueel afneemt in bijvoorbeeld de vorm van dagbesteding of persoonlijke begeleiding. Tevens verwerken we de informatie over jouw financiële status bij UmbraZorg (afgenomen diensten en of deze zijn betaald).

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer zelf invult op het contactformulier, zoals jouw naam, e-mailadres of een telefoonnummer. Indien je je inschrijft voor de nieuwsbrief, verwerken we jouw naam en e-mailadres. 

Met welk doel verwerkt UmbraZorg jouw gegevens? 

Wij verwerken jouw gegevens om op adequate wijze de diensten van UmbraZorg aan jou te kunnen verlenen en contact met je kunnen opnemen bij vragen of mededelingen. Daarnaast verwerken wij de door jou verstrekte (gezondheid)gegevens om je te kunnen voorzien in jouw zorgvraag. Verder gebruiken wij jouw gegevens voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten en het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Tot slot gebruiken wij jouw gegevens om je de nieuwsbrief te zenden en je te informeren over gelijksoortige diensten van UmbraZorg. Je kunt je altijd afmelden voor deze informatie en jouw keuze aangeven en aanpassen via de daarvoor bestemde link welke je kunt vinden in de e-mail. 

Op basis van welke rechtsgrond verwerkt UmbraZorg jouw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

  • jouw toestemming, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;   
  • uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van UmbraZorg’s diensten;
  • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst of het toezenden van de nieuwsbrief.

Hoe lang bewaard UmbraZorg jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een overeenkomst met UmbraZorg hebt gesloten, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Beveiliging 

UmbraZorg zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van UmbraZorg zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij. 

Verwerkers

UmbraZorg kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van UmbraZorg persoonsgegevens verwerken. UmbraZorg sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

UmbraZorg deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

UmbraZorg kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

UmbraZorg deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER 

UmbraZorg geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt UmbraZorg er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Rechten, vragen en klachten

Je hebt te allen tijde het recht UmbraZorg te verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Je kan hierover contact opnemen met UmbraZorg door een e-mailbericht te sturen naar info@umbrazorg.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop UmbraZorg persoonsgegevens verwerkt, kunt je contact opnemen met UmbraZorg door een e-mailbericht te sturen naar info@umbrazorg.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Contactgegevens 
UmbraZorg
Ericssonstraat 2
5121 ML Rijen
info@umbrazorg.nl