Visie

Zorg voor verbinding

UmbraZorg verleent als zorgaanbieder zorg aan hulpbehoevenden. Voornamelijk zorg aan huis, in een vertrouwde omgeving. Onze visie is dat echte aandacht leidt tot betere zorg. Bij UmbraZorg verlenen we daarom onze zorg zonder haast. Wij zijn de verbindende schakel tussen de omgeving van de cliënt: familie, vrienden en verwijzers.

UmbraZorg

Umbra is het Latijns voor ‘schaduw’. Onze visie is om als een schaduw te functioneren voor klanten met zorgvragen. Wij werken samen met betrokken zorgverleners en verbinden ze met de zorgvragers. De belangen van onze klanten zijn waar onze schijnwerpers op gericht staan.

Zorg vanuit relatie

Umbra heeft een diepere betekenis. Lesly Baidjoe, directeur van UmbraZorg legt uit: Mijn geloof in God geeft mij de overtuiging dat we goed voor elkaar moeten zorgen. In de Bijbel staat in Psalm 121:5 “De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.” Dit betekent dat God er voor ons is en dat Hij onze belangen behartigt. Zo wil UmbraZorg op dezelfde wijze een schaduw zijn voor onze cliënten. Wij zijn er om jullie belangen zo goed mogelijk te behartigen. UmbraZorg staat voor zekerheid, veiligheid en betrokkenheid.

Zorg vanuit relatie

Umbra heeft een diepere betekenis. Lesly Baidjoe, directeur van UmbraZorg legt uit: Mijn geloof in God geeft mij de overtuiging dat we goed voor elkaar moeten zorgen. In de Bijbel staat in Psalm 121:5 “De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.” Dit betekent dat God er voor ons is en dat Hij onze belangen behartigt. Zo wil UmbraZorg op dezelfde wijze een schaduw zijn voor onze klanten. Wij zijn er om jullie belangen zo goed mogelijk te behartigen. UmbraZorg staat voor zekerheid, veiligheid en betrokkenheid.

Wat vinden wij belangrijk

Zorg gaat alleen om de mensen achter de zorg. Bij UmbraZorg geloven we in de persoonlijke relatie met je cliënten. Dat maakt een groot verschil. Werk je via UmbraZorg in de thuiszorg, dan heeft iedere medewerker maximaal 9 cliënten. Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat onze cliënten de tijd en aandacht krijgen die ze verdienen. Zorg vanuit relatie noemen we dat.

Wij vragen van onze zorgprofessionals dat ze – naast de juiste kwalificaties – ook verdiepen in de belangen van de cliënt. Wees een luisterend oor als dat nodig is.

Hebben ze extra noden, schakel de juiste hulp in. Doe je werk met liefde en aandacht. Dat maakt het verschil. Zo zorg je met UmbraZorg voor het welzijn van je cliënten.

Samen stellen we een zorgplan op dat luistert naar de wensen van de zorgvrager. Onze medewerkers zijn er op getraind om de juiste vragen te stellen en waar nodig van advies te voorzien. Echte aandacht zorgt voor UmbraZorg.

Onze kernwaarden

  • Ieder mens is uniek gemaakt, met zijn of haar specifieke behoeften.

  • Menselijke benadering. We gaan respectvol met elkaar om en zien elkaars noden.

  • Betrokken houding. We staan naast onze cliënten, wijzen ze de weg en lopen met ze mee.

  • Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Wij zijn realistisch in de uitvoering en zullen vooraf eerlijk communiceren

  • Wij helpen, omdat we graag dienstbaar zijn aan de maatschappij. Wij staan in dienst van onze klanten en cliënten.

Werkwijze

UmbraZorg levert 24 uur per dag zorg met aandacht. Naast reguliere zorg beschikken onze medewerkers over verschillende specialisaties. Om zorg met aandacht te kunnen bieden, is het ook nodig dat we volgens protocollen werken die bewezen effectief zijn. Enerzijds zijn we een luisterend oor, anderzijds gebruiken we het Omaha systeem om inzichtelijk te maken of de geboden zorg het gewenste effect heeft.

Omaha systeem

Binnen UmbraZorg maken we gebruik van het classificatiesysteem van Omaha. Het Omaha systeem beschrijft adequaat wat zorgverleners doen en waarom, wat het effect is van de zorg op onze cliënten en wat het verschil maakt in de uitkomsten. Een van de voordelen van het Omaha systeem is dat je meteen de gegevens op de juiste wijze vastlegt. Op die manier zijn de gegevens zeer geschikt om verder onderzoek mee te doen.

Wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners kunnen hun werk professionaliseren door een gezamenlijke terminologie en classificatie. Dat was de reden om het Omaha System te vertalen naar de Nederlandse context. De classificatie helpt bij het identificeren en vastleggen van aandachtsgebieden, acties en uitkomsten van en voor cliënten. Het vergemakkelijkt de communicatie met elkaar en met de cliënt. Daarnaast maakt het vergelijkingen mogelijk op inhoud, kwaliteit en kosten, en biedt het een kader voor de kennis die zorg- en welzijnsprofessionals nodig hebben.

Het Omaha System ontstond medio jaren ’70 in Omaha (VS). Organisaties voor thuiszorg en openbare gezondheidszorg wilden een betere manier ontwikkelen om de zorg te beschrijven.

Medische classificatiesystemen en de verschillende terminologieën sloten onvoldoende aan bij de dagelijkse praktijk in de gezondheidszorg. Het nieuwe systeem moest adequater beschrijven wat zorgverleners doen en waarom, wat het effect is op hun cliënten en wat het verschil maakt in uitkomsten: het Omaha System. Het zou de manier waarop zorg geleverd en gedocumenteerd werd veranderen. Het is door en voor zorgverleners ontwikkeld. De gebruikte terminologie is door middel van kwalitatief onderzoek uit dossiers gedestilleerd en samengevoegd tot het Omaha System.

Omaha System is wetenschappelijk onderbouwd en 1 van de 6 classificatiesystemen die erkend zijn door de American Nurses Association. Het wordt inmiddels in meerdere landen, verschillende sectoren en door meerdere disciplines gebruikt, ook in Nederland. Een voordeel van het Omaha System is dat je meteen de gegevens juist vastlegt. Op die manier zijn de gegevens zeer geschikt om verder onderzoek mee te doen.

Een voordeel van het Omaha System is dat je meteen de gegevens juist vastlegt. Op die manier zijn de gegevens zeer geschikt om verder onderzoek mee te doen.

De zorgverlener brengt de aandachtsgebieden of problemen van de cliënt in kaart, verdeeld over 4 domeinen:

1 het fysiologische domein
2 het gezondheidsgerelateerde gedragsdomein
3 het omgevingsdomein
4 het psychosociale domein

Het in kaart brengen gebeurt aan de hand van scores, aan deze scores koppelt hij acties. Per gebied worden scores op een schaal van 1 tot 5 vastgelegd op:

Gedrag

Wat een cliënt ‘doet’.
Zichtbare reacties, acties of activiteiten van de cliënt, passend bij gelegenheid of doel.

Status

Hoe een cliënt ‘is’.
Zijn conditie in relatie tot objectieve en subjectieve kenmerken.

Kennis

Wat een cliënt ‘weet’.
Zijn vermogen om informatie te onthouden en interpreteren.

De uitkomsten zijn aanknopingspunten voor de begeleiding. Zorgverleners leggen de scores vast bij nieuwe cliënten, tijdens de periode van zorgverlening en bij het afsluiten van de zorg. De uitkomsten kunnen op die manier makkelijk geëvalueerd worden. Je kunt op ieder moment de scores van de huidige situatie, de streefscores of gewenste uitkomstscores vastleggen. Dit ondersteunt doelgericht werken en het maakt de zorg overdraagbaar.

Iedere term in het Omaha System is gecodeerd. Dit maakt het heel geschikt voor het automatiseren, vastleggen en uitwisselen van gegevens.